>

4 juni 2015 ·

Moll Wendén bistår Kraftringen med införande av uppförandekod

Ebba Walberg Snygg och Thomas Ogard från Moll Wendén har bistått Kraftringen med att upprätta en uppförandekod och rutiner för visselblåsare. Dessutom arbetar Moll Wendén med att utbilda Kraftringens 450 medarbetare i uppförandekodens innehåll, där fokus lagts på antikorruption, extern representation, psykosocial arbetsmiljö och mångfald. Utbildningen har tagit sin utgångspunkt i verklighetsbaserade dilemman och grupparbeten, där personalen fått tillfälle att diskutera och byta erfarenheter.

– Uppförandekoden ligger helt i linje med vår vision och affärsidé: vi vill tillsammans med samarbetspartners och kunder bidra i omställningen till det hållbara samhället. Uppförandekoden är ett viktigt tydliggörande såväl internt som externt för hur Kraftringen vill bedriva affärsmässig samhällsnytta och ansvarsfullt företagande. Seminarierna har fallit väldigt bra ut och vi ser att fått en ökad medvetenhet och en positiv dialog i organisationen kring ansvarsfullt agerande, säger Susanne Serenhov, HR-chef på Kraftringen.

Kraftringens satsning ligger i linje med kommande förväntade lagändringar. Med utgångspunkt i ett EU-direktiv har en statlig utredning föreslagit stärkt skydd för visselblåsare. Förslaget innebär att företag i praktiken måste ta fram riktlinjer för visselblåsare och utbilda sin personal i när man får blåsa i visslan och vart man kan vända sig. Därtill diskuteras krav på att större bolag ska inkludera s.k. icke-finansiell information i sina årsredovisningar.

Mer konkret innebär detta att bolag ska kunna redovisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor såsom respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption, mutor och mångfald. Detta komma att ställa stora krav på ett konkret arbete inom dessa områden. Det som länge varit HR kommer i framtiden att bli lag.

– Det gläder oss att kunna arbeta proaktivt utifrån den internationella utveckling som finns på HR-området, då mjuka värden ges ökat fokus och förs längre upp på bolagsstyrelsernas agendor. För att ligga i linje med väntade lagkrav, är det hög tid att börja inventera och investera i sina strukturer redan nu, säger Ebba Walberg Snygg, advokat och arbetsrättsexpert på Moll Wendén.