>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

13 januari 2021 · Nyhet

MKB utvecklar stadsdelen Holma i Malmö

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö. 

MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad gemensamt verka för att ett antal detaljplaner genomförs. 

Genom samarbetet ska parterna utveckla stadsdelen Holma genom anläggande av ca 1 500 nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet, nya grönytor anpassade för barn och unga samt promenadstråk inom området. Samtidigt ska Pildammsvägen göras om till en stadsgata med busstrafik. 

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös innevånare. Genom samarbetet kring stadsdelen Holma ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKB:s rådgivare.

Fotograf/Källa: Jaenecke Arkitekter