>

Relaterade personer

Johan Håkansson

Relaterade verksamhetsområden

Entreprenadrätt

13 juni 2024 · Artikel

Legala utmaningar med AI i byggbranschen

Användningen av artificiell intelligens (AI) i byggbranschen erbjuder betydande möjligheter för effektivisering, kostnadsbesparingar och innovation. AI kan användas för att förbättra projektplanering, riskhantering, design och underhåll av byggnader. Tillsammans med Building Information Modeling (BIM) har AI potential att revolutionera branschen. Användningen av AI medför dock även juridiska utmaningar som branschen måste hantera.

Ansvar

Den mest centrala juridiska utmaningen är frågan om ansvar när AI-system används i byggprojekt. Enligt byggbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06 ansvarar – i förhållandet beställare och entreprenör – den part som tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar för dess riktighet.

Om beställaren eller entreprenören överlåter till ett AI-baserat system att utföra projektering som leder till ett byggfel eller en olycka, kan det dock vara oklart vem som bär ansvaret – utvecklaren av AI-systemet, den part som använder systemet, eller den part som föreslagit att systemet ska användas. Denna osäkerhet kring ansvar kan leda till komplicerade juridiska tvister.

Immateriella rättigheter

Användningen av AI i byggbranschen väcker även frågor om immateriella rättigheter. AI-system kan skapa nya designlösningar eller tekniska innovationer. Det är viktigt att fastställa vem som äger rättigheterna till dessa innovationer – AI-systemets utvecklare, den aktör som använder systemet, eller kanske själva AI-systemet. En viktig fråga är säkerheten avseende företagshemligheter.

Ett byggföretag som exempelvis vill upprätta anbud med stöd av AI-system vill kunna dela med sig av information från tidigare projekt och anbudsförfaranden till AI-systemet och samtidigt känna sig tryggt med att informationen inte sprids eller används till nytta för konkurrenter som använder samma AI-system. 

Kontraktsrätt

Standardavtal och kontrakt inom byggbranschen kan behöva anpassas för att inkludera bestämmelser som specifikt adresserar användningen av AI. Detta kan inkludera bestämmelser om datadelning, ansvarsfördelning vid fel eller skador orsakade av AI, samt rättigheter till immateriella produkter skapade av AI.

Integritet och dataskydd

AI-system i byggbranschen kan samla in och analysera stora mängder data, inklusive personuppgifter. Detta väcker frågor om integritet och dataskydd. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste organisationer säkerställa att personuppgifter hanteras på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Byggföretag måste därför vara noggranna med hur de samlar in, använder och skyddar data inom sina AI-system.

Framtida reglering

Med tanke på de snabba framstegen inom AI och dess växande användning i byggbranschen är det troligt att vi kommer att se mer specifik lagstiftning och reglering kring detta område i framtiden. Företag inom byggbranschen bör hålla sig uppdaterade om rättsutvecklingen relaterad till AI för att säkerställa regelefterlevnad vid nyttjandet av AI.  

Sammanfattningsvis erbjuder AI stora möjligheter för byggbranschen, men det är viktigt för företag att vara medvetna om och hantera de juridiska utmaningarna som följer med dess användning. Genom att proaktivt adressera dessa frågor kan företag dra full nytta av AI:s potential samtidigt som de minimerar risken för juridiska problem. 

Här kan du läsa mer om de legala utmaningarna med BIM