>

Relaterade personer

Stefan Wendén

David Klose

Relaterade verksamhetsområden

Marknadsrätt Tvistelösning

2 maj 2017 · Nyhet

”Kalkonbacon” inte en vilseledande livsmedelsmärkning

Moll Wendén har biträtt Ingelsta Kalkon med överklagande till förvaltningsrätten av föreläggande från Livsmedelsverket varigenom Ingelsta Kalkon förbjöds att använda märkningarna ”julskinka av svensk kalkon”, ”varmrökt kassler av svensk kalkon” samt ”kalkonbacon av sammansatt kalkonkött”.

Livsmedelsverket menade att om en vedertagen livsmedelsbeteckning används som en del av en beskrivande beteckning ska en sådan beskrivande beteckning anses vara vilseledande. I fallet ”bacon”, ”kassler” och ”skinka” menade livsmedelsverket att det är allmänt vedertaget att produkter märkta med dessa beteckningar är gjorda av griskött.

Ingelsta Kalkon argumenterade för att efterfrågan av substitutionslivsmedel för traditionella grisprodukter ökar alltmer på dagens marknad och att konsumenterna är medvetna om och vana vid att sådana livsmedel förekommer. Vidare påpekade Ingelsta Kalkon att det inte föreligger någon risk att konsumenterna blir vilseledda då det klart och tydligt framgår på förpackningarna på samtliga berörda produkter att de är gjorda av kalkonkött och inte griskött.

Förvaltningsrätten ansåg att beteckningarna inte var vilseledande dels då konsumenterna är vana vid substitutionslivsmedel, dels då det klart och tydligt framgår på de aktuella produktförpackningarna att dessa är gjorda av kalkonkött och inte griskött.