>

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

19 juni 2019 · Artikel

Hög tid att se över era kundskydds- och rekryteringsklausuler!

Har ditt företag sett över de nödvändiga ändringar som krävs i samband med Arbetsdomstolens nya praxis gällande kundskydds- och rekryteringsklausuler?

Anställningsavtal innehåller inte sällan klausuler som hindrar en arbetstagare från att vid anställningens upphörande ta med sig arbetsgivarens personal och kunder. Dessa kundskydds- och rekryteringsklausuler skiljer sig från konkurrensklausuler som istället hindrar en anställd att ta anställning, uppdrag m.m. som konkurrerar med arbetsgivaren. Användningen av kundskydds- och rekryteringsklausuler är inte fullt lika reglerad och restriktiv som konkurrensförbud, men det är viktigt att vara medveten om att inte heller dessa klausuler kan användas eller utformas hur som helst.

Klausulerna får exempelvis enbart användas om det finns berättigade skäl att skydda arbetsgivarens kunder och personal från arbetstagarens eventuella framtida värvningsförsök. Klausulerna får inte heller skapa en inlåsningseffekt som i praktiken innebär ett konkurrensförbud för arbetstagaren.

Ändringar gällande rekryteringsförbud

Vidare har Arbetsdomstolen nyligen fastslagit att rekryteringsförbud inte får avse hela arbetsgivarens personalstyrka, utan ska begränsas till den personal som den anställde faktiskt har arbetat med, alternativt till personal med en viss yrkeskompetens. Därutöver ska förbudet enbart avse aktiv rekrytering och inte sådan där arbetsgivarens personal självmant kontaktar arbetstagaren för anställning.

Arbetsdomstolen konstaterade samtidigt att en arbetsgivare som utgångspunkt inte har anledning att binda en anställd till ett rekryteringsförbud under mer än sex månader efter anställningens upphörande. Även om dessa ställningstaganden från Arbetsdomstolen enbart berörde rekryteringsklausuler kan det antas att begränsningarna även är tillämpbara vad gäller kundskyddsklausuler.

Viktigt att se över rutiner och mallavtal

Kundskydds- och rekryteringsklausuler som går längre än vad som är tillåtet kommer vid prövning i domstol som regel att betraktas som oskäliga och ogiltigförklaras. Det är därför viktigt för alla arbetsgivare att se över sina rutiner och mallavtal, samt ingå kompletterande avtal med befintlig personal som har kundskydds- och rekryteringsklausuler i sina anställningsavtal.

Tänk på detta

  • Säkerställ att kundskydds- och rekryteringsklausuler inte används slentrianmässigt
  • Justera mallanställningsavtalen
  • Ingå nödvändiga tilläggsavtal med befintlig personal