>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

20 september 2022 · Artikel

Gröna avtal driver hållbar utveckling i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen har på senare år efterfrågat mer miljömässigt innovativa juridiska lösningar. Inte minst handlar det om att införa avtalsvillkor för att säkerställa att hyresgäster verkar på ett hållbart sätt i sin användning av fastigheter.

Frågan om hållbarhet har på senare år blivit alltmer framträdande inom de flesta branscher. Detta beror dels på en allt större miljömedvetenhet inom näringslivet, dels på det faktum att konsumenter allt oftare efterfrågar hållbara lösningar. Fastighetsbranschen är inget undantag. Så kallade gröna hyresavtal och hållbarhetsklausuler i hyresavtal har blivit allt vanligare och mer efterfrågat, av såväl konsumenter som företag. 

Gröna avtal leder till diskussion om ambitioner

Att hållbarhet är en viktig och relevant fråga inom bygg- och fastighetsbranschen råder det knappast någon tvekan om. En del av branschens miljöpåverkan har sin grund i nybyggnationer och renoveringar, då dessa kräver en stor mängd material och energi. Samtidigt står det faktiska användandet av lokalerna och bostäderna för en annan del av miljöpåverkan. Det finns därför anledning för hyresvärdar att vägleda sina hyresgäster i en mer hållbar utveckling.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har på senare tid tagit fram s.k. gröna hyresavtal till sina medlemmar. Dessa bygger i hög grad på ett informationsutbyte mellan hyresgästen och hyresvärden, såsom att parterna ska stämma av sina miljöambitioner med varandra och gemensamt ta fram handlingsplaner för att minska fastighetens miljöpåverkan. De gröna hyresavtalen innehåller även en del mer specifika krav, såsom avtalsvillkor om att den part som ansvarar för elabonnemang måste välja förnyelsebar el eller att källsortering måste efterföljas och möjliggöras. 

Avtalsklausulen RE 100 och mobilitetshus exempel på hållbarhet i praktiken

För ett antal år sedan lanserade IKEA i samarbete med det schweiziska försäkringsbolaget Swiss Re ett initiativ till att få världens största företag att välja förnyelsebar el. Detta samarbete mynnade ut i en avtalsklausul benämnd RE 100, vilken har blivit ett allt vanligare inslag vid avtalsskrivning av nyttjanderätter. Vi ser en tydligt uppåtgående trend i antalet klienter som vill ingå avtal som innehåller RE 100-klausuler eller motsvarande.

När det kommer till stadsutveckling har smarta och miljövänliga parkeringslösningar blivit ett alltmer inkommande inslag. Ett mobilitetshus kan i stort sett användas och anpassas hur som helst, t.ex. med en bilpool och/eller cykelpool med el- och lådcykel samt traditionell parkering. Mobilitetshusen ska snabbt och enkelt kunna anpassas efter förändrade behov i staden.

Inom fastighetsbranschen finns ett stort intresse för att bidra till en mer hållbar utveckling. Har du frågor kring avtalsklausuler som rör hållbarhet eller andra frågor om fastighetsrätt – hör av dig till oss!