>

4 juni 2010 ·

Fortsatt framgång för Rörvik i hovrätten

Det börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber ingick efter stormen Gudrun avtal med ett flertal entreprenörer om avverkning av stormfälld skog. Tre år efter stormen ansökte en norrländsk entreprenör om stämning på Rörvik Timber med yrkande om skadestånd till ett belopp om ca tio miljoner kronor på grund av påstått kontraktsbrott.

Den 27 april 2009 meddelade Eksjö tingsrätt dom i målet. Enligt tingsrätten var Rörvik Timber inte skadeståndsskyldigt gentemot entreprenören, varför entreprenörens yrkande ogillades.

Entreprenören överklagade tingsrättens dom till Göta hovrätt. Målet prövades vid en tredagars huvudförhandling och den 20 maj 2010 meddelade Göta hovrätt dom i målet. Enligt hovrätten har entreprenören inte visat att Rörvik Timber begått ett kontraktsbrott och talan skall därför ogillas. Hovrätten fastställer således tingsrättens dom i dess helhet.

Målet mellan Rörvik och entreprenören är den första tvisten med anknytning till stormen Gudrun som prövats i både tingsrätt och hovrätt. Rörvik Timber företräddes av Moll Wendén genom advokat Stefan Wendén.