>

9 juni 2023 · Event Nyhet

Fokus på offentlig upphandling i Almedalen

Moll Wendén deltar i och anordnar ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). De programpunkter som sänds digitalt har även länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats.

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Emelie Andir, kommunikationsansvarig Moll Wendén
emelie.andir@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Kan smartare upphandling leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 10:00 – 10:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Krävs beslut ovanifrån?

Trots ambitiösa klimatmål visar en rapport från Klimatpolitiska rådet att Sverige halkar efter i klimatarbetet och en ny undersökning från 3stepIT visar att offentlig sektor ligger efter privat sektor. För att lyckas behålla en position som hållbart föregångsland är en effektiv omställning till cirkulär ekonomi avgörande. Som det avfallsslag med störst klimatpåverkan har IT en särskild roll i denna omställning. En paneldiskussion kring hur omställningen kan göras möjligt kommer att ledas med utgångspunkt från resultaten i en kvantitativ undersökning bland beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter.

Medverkande
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda inköpscentral

Lärdomar efter kris och krig – 10 upphandlingsmåsten inför framtida osäkra tider

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:00 – 13:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Ständigt avlösande kriser innebär olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer. Vilka lärdomar kring upphandling kan vi dra från erfarenheter av våra senaste kriser?

Ett av nyorden från 2022 var permakris. Frasen innebär en serie av kriser, ett tillstånd av permanent kris, som ett sätt att beskriva omvärldsläget just nu. Kriser av olika slag har kraften att påverka både offentlig och privat sektor, i vissa fall även konjunkturen. Kriser kan också påverka hur organisationer gör affärer samt vilka varor och tjänster som köps in. I en kris kan det även finnas särskilda faktorer i omvärldsläget som behöver vägas in i beslutet – eller det faktum att man faktiskt inte vet hur framtiden kommer att se ut.

De senaste årens på varandra följande kriser har gett erfarenheter och lärdomar inom upphandlingsområdet som upphandlande organisationer och leverantörer kan dra nytta av. Under detta seminarium får du bl a ta del av erfarenheter och goda exempel kring upphandling under och efter en kris. Erfarenheterna har samlats i listan ”10 måsten efter krisen”.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Maximera varje skattekrona med rätt offentlig upphandling

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:45 – 14:15
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor årligen, ca 20% av BNP. Genom erforderlig och ändamålsenlig behovsanalys samt proportionerliga krav och villkor kan upphandlande myndigheter få ut mer effekt för varje enskild skattekrona.

Med exempel i verkliga upphandlingar diskuterar vi hur offentlig upphandling kan användas på ett mer kostnadseffektivt och mer ändamålsenligt sätt.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Trendspaning inom offentlig upphandling – hur kan vi utveckla den offentliga affären?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 10.00–10.45 
Plats: Warfsholms bageri, Södra Kyrkogatan 7 

Offentlig upphandling omsätter årligen 800 miljarder kronor. Det finns en stor köparmakt kring fördelningen av dessa kontrakt. Hur kan vi som medborgare och leverantörer få ut så mycket som möjligt för våra skattemedel? Kan den offentliga upphandlingen råda bot på de samhällsproblem vi ställs inför och hur kan vi uppnå den optimala balansen mellan samhällsnytta och konkurrens? 

Välkommen till ett samtal om betydelsen av offentlig upphandling och hur vi kan utveckla den offentliga affären. Hur kan vi öka attraktionskraften till offentliga affärer? Genomsnittet för antal inkomna anbud i offentlig upphandling är 5,4 och beställare och leverantörer har ett stort ansvar att bidra till ökad konkurrens. Vilka utmaningar kan uppstå vid integreringen av samhällsnyttiga kriterier och vilka potentiella lösningar kan vi gemensamt identifiera? Digitalisering och teknologi har förändrat och effektiviserat offentlig upphandling. Vilka trender kan vi utläsa och hur kan vi ta hjälp av digitalisering för att öka intresset och antal anbud i offentlig upphandling?  

Medverkande
Magnus Johansson, expert offentlig upphandling, Företagarna 
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten 
Catharina Piper, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Vikten av offentliga kontrakt – hur kan du vinna fler upphandlingar?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Medverkande
Catharina Piper, advokat och delägare
Gustaf Strand, Biträdande jurist