>

23 november 2023 · Artikel

FDI-lagen:Lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december börjar den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar att gälla. Lagen är tillämplig på företagsförvärv och andra investeringar som genomförs den 1 december 2023 eller senare. Inspektionen för strategiska produkter har utsetts till granskningsmyndighet och tar också emot anmälningar. Det nya granskningssystemet är tillämpligt oberoende av investerarens nationalitet eller säte, även investerare med säte eller medborgarskap inom EU behöver anmäla investeringar om dessa sker i skyddsvärd verksamhet. 

Den 1 december 2023 börjar den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar, även kallat FDI-lagen efter engelskans foreign direct investment, att gälla. I och med den nya lagen blir det möjligt att förbjuda utländska direktinvesteringar i svenska företag med skyddsvärd verksamhet om investeringarna bedöms vara skadliga för Sveriges säkerhet eller påverka allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige negativt. 

Som utländsk direktinvestering räknas enligt lagen en investering som görs av:

 • fysiska personer som har medborgarskap i länder utanför EU,
 • juridiska personer med säte utanför EU,
 • juridiska personer som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en stat utanför EU, 
 • juridiska personer som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en juridisk person med säte utanför EU eller en fysisk person med medborgarskap i en stat utanför EU, eller
 • en investerare till förmån för någon som nämns i punkterna ovan.

Verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar

Den nya FDI-lagen omfattar utländska direktinvesteringar i skyddsvärd verksamhet. Detta är oberoende av bolagsform då lagen omfattar verksamhet som bedrivs i aktiebolag, europabolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller stiftelse med säte i Sverige, samt skyddsvärd verksamhet som drivs i enkelt bolag eller som enskild näringsverksamhet i Sverige. 

Skyddsvärd verksamhet utgör ett brett begrepp och i lagen definieras ett antal områden och sektorer som skyddsvärda, mer specifikt verksamheter som:

 • anses samhällsviktiga (t.ex. verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner), 
 • bedöms som säkerhetskänsliga,
 • utvinner, förädlar eller säljer kritiska råvaror, metaller eller mineraler, 
 • behandlar känsliga personuppgifter eller lokaliseringsuppgifter,
 • tillverkar, utvecklar, forskar om eller tillhandahåller krigsmaterial eller kringtjänster, 
 • tillverkar, utvecklar, forskar om eller tillhandahåller varor som kan användas för dubbla användningsområden (dvs. både civila och militära ändamål) samt bistår med kunskap om sådana produkter,
 • forskar kring, eller erbjuder varor och tjänster inom framväxande teknologier (en definition av dessa finns i förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar, se Bilaga 2).

Inspektionen för strategiska produkter blir granskningsmyndighet

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har utsetts till granskningsmyndighet och det är till ISP som anmälan om investering ska göras. Vid överträdelse av lagen kan ISP även besluta om påföljd, varav en av påföljderna är sanktionsavgift på lägst 25 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

ISP ska samråda med vissa andra myndigheter när en investering ska granskas. Dessa är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Säkerhetspolisen. MSB har också fått i uppgift att meddela vilka verksamheter som ska ses som samhällsviktiga utifrån lagens tillämpning. 

Bred anmälningsskyldighet – varje gång ett tröskelvärde uppnås eller överskrids

Det är investeraren som är anmälningsskyldig gentemot ISP. Bolaget har dock en upplysningsplikt avseende lagen och dess tillämplighet samt en skyldighet att på ISP:s begäran tillhandahålla information som behövs för anmälan. 

En anmälan ska bland annat ske när investeraren, antingen direkt eller indirekt, förfogar över röster om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i ett bolag. Investeraren behöver anmäla varje investering som direkt eller indirekt leder till att röstandelen uppnår ett nytt tröskelvärde. Röster som en närstående, antingen direkt eller indirekt, förfogar över ska också räknas med i vissa fall.

Även investerare med säte eller medborgarskap inom EU är skyldiga att anmäla investeringar i skyddsvärd verksamhet, dock kan dessa inte förbjudas enligt lagen i dagsläget. Företrädesemissioner är emellertid undantagna lagen. 

Granskningsmyndigheten kan även på eget initiativ initiera granskning, t.ex. om en investering faller utanför ramen för lagen, men det finns anledning att anta att en investering utgör en säkerhetsrisk för Sverige. Syftet med denna möjlighet är att undvika kringgående av systemet.

Anmälning och handläggningstider

Handläggningen av anmälan är uppdelad i två faser: prövningsfasen och granskningsfasen. Den första fasen innebär att ISP bedömer om investeringen i fråga skulle inverka negativt på säkerheten eller den allmänna ordningen i Sverige. Inom 25 dagar ska ISP ha beslutat om ärendet ska lämnas utan åtgärd eller om de ska inleda en granskning. Under denna fas har ISP också möjlighet att begära in mer information än det som efterfrågas i anmälningsformuläret. 

Om ISP bedömer att investeringen behöver granskas har de tre månader på sig att meddela beslut (vid särskilda skäl kan tiden uppgå till sex månader). ISP har möjlighet att begära ut information från andra myndigheter samt kommuner och regioner. Det föreligger en skyldighet för investeraren och det bolag som är eller har varit föremål för investeringen att tillhandahålla ISP med uppgifter eller handlingar som behövs för att genomföra granskningen. 

Efter att granskningen är genomförd meddelar ISP sitt beslut. I de fall ISP bedömer att investeringen kan påverka säkerheten eller den allmänna ordningen i Sverige negativt ska den förbjudas. Investeringen ska godkännas om det inte föreligger skäl att förbjuda den. För att inte hindra utländska direktinvesteringar i högre grad än nödvändigt kan en investering också godkännas med villkor, förutsatt att riskerna med investeringen kan minskas till en godtagbar nivå.  

Genomförs en investering utan att anmälningsskyldigheten uppfylls, alternativt att en investering genomförs i strid mot ett förbud, kan ISP besluta om en sanktionsavgift. 

FDI-lagens påverkan på transaktioner framöver

FDI-lagen kommer ha stor påverkan vid förvärv i svenska bolag som genomförs efter den 1 december 2023 (även om avtal har ingåtts tidigare). För många verksamheter och investerare kommer det att vara nödvändigt att bland annat göra överväganden angående vad som anges nedan.

 • Bedömning av risker förknippade med transaktion ur ett så kallat FDI-perspektiv. Det behöver redan i inledande skeden göras en bedömning av huruvida lagen är tillämplig och, om så är fallet, tas höjd för vad som händer vid olika besked från ISP (förbud, godkännande eller godkännande med villkor). 
 • En transaktion kan behöva granskas under tre tillämpliga regelverk innan den kan fullbordas, dvs. FDI-lagen, konkurrenslagen och säkerhetsskyddslagen.
 • Se över avtal och villkor som påverkas av FDI-lagen. I exempelvis aktieöverlåtelseavtal kan det vara nödvändigt att inkludera villkor kring godkännande enligt FDI-lagen (likt vad som i dagsläget anges avseende Konkurrensverkets godkännande), och för aktieägaravtal kan det behöva tas höjd för att anmälningsskyldigheten kan bli aktuell vid förändring av ägarandelar i bolaget.
 • Investerare som planerar att investera, eller en industriell köpare som avser förvärva alla aktier, i en skyddsvärd verksamhet behöver vara införstådda med att de är skyldiga att anmäla detta till ISP och beakta handläggningstider i tidsplanen för transaktion.
 • Investerare och bolag behöver ha full insikt även i dess indirekta ägare. Mot bakgrund av att anmälningsskyldigheten gäller vid indirekta äganderättsövergångar kan anmälningsskyldigheten bli aktuell även i transaktioner som på pappret handlar om en helt inhemsk affär utan några utländska investerare inblandade.
 • I samband med kapitalanskaffningar kan transaktioner behöva förenas med villkor såsom konvertering till röstsvaga aktier om förbud meddelas.

Behöver du hjälp vid kapitalanskaffning? Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med inom kapitalmarknad och publik M&A här.