>

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning IT/Tech

21 april 2021 · Artikel

Digital statistik – bevis för otillåten övertid?

Hemarbetet har ökat samtidigt som möjligheten för arbetsgivare att överblicka arbetstiden minskar i samband med detta. Som arbetsgivare behöver man se övertid ur ett arbetsmiljöperspektiv och agera när man får signaler om att arbetsbördan är för hög. Statistik från digitala arbetsverktyg, som exempelvis Microsofts MyAnalytics, kan innebära ett förstärkt bevisläge för arbetstagare som vill påvisa en hög arbetsbörda.

Senaste året har andelen som arbetar hemifrån ökat. Att själv bestämma sin arbetstid leder till ökad flexibilitet för individen, men kan också göra gränsen mellan arbete och fritid mindre tydlig. Som arbetsgivare behöver man löpande stämma av förväntningar och arbetsbelastning då hemarbetet kan göra det svårt att överblicka hur många timmar som respektive anställd arbetar. 

Arbetsgivare har fortsatt ansvar för arbetsmiljön

För att få övertidsersättning krävs att arbetstagare kan visa att arbetstiden är beordrad eller godkänd i efterhand. För tjänstemän är det vanligt med övertidsavlösning – att övertid kompenseras med en extra semestervecka eller högre lön.

Här ligger ett stort ansvar på arbetsgivaren att agera på signaler som tyder på att arbetstagare arbetar (för) mycket, sent eller t.ex. på helger. Det kan nämligen ses som en tyst överenskommelse om en arbetsgivare blir medveten om att arbetstagare ofta arbetar övertid. En för hög arbetsbörda är en arbetsmiljöfråga som arbetsgivaren behöver hantera.  

Statistikverktyg stärker anställdas bevisläge

Samtidigt som möjligheten att överblicka arbetstagares arbetstid minskar, ökar tillgängligheten för data som rör respektive arbetstagares arbetsinsats. Ett exempel är Microsofts MyAnalytics som varje vecka skickar en sammanställning av statistik som rör exempelvis mejlkorrespondens, möten och antalet kontakter. 

Statistiken som samlas in skulle kunna användas av arbetstagare för att påvisa (hög) arbetsbörda. Verktygen innebär alltså att arbetstagares bevisläge stärks. Att samla på sig data som kan begäras in som bevisning i eventuell tvist kan innebära en risk. Det finns därför många goda anledningar att se över sina rutiner. 

Frågor att fundera över

  1. Vrid och vänd på övertidsavlösning – ska ni ha det eller inte? Det är viktigt att ni fattar ett aktivt beslut kring detta och att det inte görs slentrianmässigt. Tillåter ert kollektivavtal övertidsavlösning för alla tjänstemän? 
  2. Vilken statistik samlar ni in via olika arbetsverktyg och vilket syfte tjänar den? Får ni information som ni borde agera på? 
  3. Se över eventuellt övertidsarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv – hur ser arbetsbördan för medarbetarna ut? Det är sannolikt att bestämmelser som handlar om att mäta all arbetstid införs framöver och därför är det bra att redan nu se över hur man ska följa upp arbetstiden.