>

Relaterade personer

Stephanie Stensson

Relaterade verksamhetsområden

Marknadsrätt Tvistelösning

10 mars 2019 · Artikel

Avgifter kan enligt ny lag utgå vid överträdelser av Geoblockeringsförordningen

Sedan den 3 december 2018 är den s.k. Geoblockeringsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2018/302) tillämplig i Sverige. Geoblockeringsförordningen förbjuder omotiverad geoblockering, på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, vid e-handel på den inre marknaden.  

Genom Geoblockeringsförordningen förbjuds, i korthet;

  • förfaranden som, av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, innebär att en kunds åtkomst till ett företags webbplats begränsas eller blockeras, eller att kunden omdirigeras till den lokala webbplatsen i det land besökaren befinner sig (artikel 3). För att detta ska vara tillåtet ska kunden först informeras om att kunden kommer att omdirigeras och att det är möjligt att få tillgång till den ursprungliga sidan som kunden ville besöka. 
  • att ett företag tillämpar olika allmänna villkor för åtkomst till sina varor eller tjänster i de situationer som anges i bestämmelsen, av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort (artikel 4). Med andra ord ska en kund från ett annat medlemsland ha möjlighet att genomföra ett köp på samma villkor som en svensk kund.    
  • att ett företag, inom det utbud av betalningsmedel som företaget godtar, tillämpar olika villkor för en betalningstransaktion av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, plats för betalkontot, betaltjänsteleverantörens etableringsort eller betalningsinstrumentets utförandeort (artikel 5). Detta innebär att det t.ex. inte är tillåtet att uppställa krav på att enbart betalkort som utfärdats i vissa medlemsstater accepteras som betalningsmedel.  

Tjänster kopplade till upphovsrättsskyddat innehåll eller verk i immateriell form, såsom musikströmningstjänster och e-böcker, undantas från förordningens tillämpningsområde.

I artikel 7 i Geoblockeringsförordningen anges att medlemsstaterna ska införa regler för genomförandet av förordningen. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ som ska ansvara för att förordningen genomförs på ett korrekt och verkningsfullt sätt och ska även fastställa regler om tillämpliga åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen. 

Riksdagen har nu antagit en lag med kompletterande bestämmelser, innehållande bl.a. sanktioner, för genomförandet av Geoblockeringsförordningen, vilken kommer att träda ikraft den 1 april 2019.

Sanktionsavgift för den som bryter mot reglerna

Enligt bestämmelserna i den nya lagen kommer företag som bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i Geoblockeringsförordningen bli skyldiga att betala en sanktionsavgift. Avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar, dvs. enbart överträdelsen medför ett ansvar. Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor samt får avgiften inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning närmast föregående räkenskapsår. 

Med beaktande av att sanktionsavgiften vilar på strikt ansvar införs i lagen en möjlighet att sätta ned avgiften, helt eller delvis, om det skulle vara oskäligt att ta ut den med fullt belopp.  Det ska exempelvis vara möjligt när det till följd av allvarlig sjukdom eller andra personliga förhållanden hos näringsidkarens sida framstår som oskäligt att ta ut avgift till det belopp som annars hade varit aktuellt utifrån den aktuella överträdelsen. 

Regeringen ska enligt den nya lagen utse en eller flera myndigheter som ska kontrollera att de nya reglerna följs. Regeringen har i förarbetena angett att den kommer att utse Konsumentverket som tillsynsmyndighet.   

Det här skall du och ditt företag tänka på

  • Ta bort eventuella blockeringar och begränsningar som hindrar kunder från andra medlemsländer till att få åtkomst till er webbplats/app.
  • Se över era allmänna villkor och villkor för betalningstransaktioner så att inte olika villkor tillämpas för svenska kunder respektive kunder från andra medlemsländer. 
  • För det fall ni känner er osäkra i frågor som rör geoblockering, t.ex. om era allmänna villkor står i överensstämmelse med Geoblockeringsförordningen, ta kontakt med en jurist som kan hjälpa er i dessa frågor.