>

5 april 2017 ·

AB 04/ABT 06 och kostnadsändringar – ska avtalat pris justeras?

Den 24 november 2016 beslutade riksdagen att anta en lag genom vilken en skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror ska införas den 1 april 2017 (och tillämpas i fråga om skattskyldighet från och med den 1 juli 2017), vilket medför kostnadsökningar i pågående projekt.

Frågan är om kostnadsökningarna i projekten kan föras vidare till beställaren, eller om avtalade á-priser eller fasta priser fortsatt gäller.

Utgångspunkten är att avtalat pris ska hållas

Utgångspunkten är den allmänna avtalsrättsliga principen om att avtalat pris ska hållas. I AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3 stadgas dock att avtalat pris ska ändras med hänsyn till kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden om kostnadsändringen är oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Bestämmelsen är utformad som ett skydd för entreprenören vid väsentliga förändringar som påverkar kostnaderna i entreprenaden, t.ex. kraftiga svängningar i råvarupriser, tullar eller andra händelser som är av slaget ”force majeure”, det vill säga händelser utom parternas kontroll.

Relaterat innehåll: Nya upphandlingslagar

Kan entreprenören ha rätt till prisändring enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3, dvs. uppfylls samtliga kriterier i bestämmelsen?

1. Är det en kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd?

Nya skatter beslutas av riksdagen. Riksdagen är formellt sett inte en myndighet men jämställs i vissa avseenden med en sådan. Vår uppfattning är att beslutet att införa en ny skatt ska anses utgöra en myndighetsåtgärd vid tillämpningen av den aktuella bestämmelsen. En kostnadsändring till följd av den nyinförda skatten omfattas därmed av bestämmelsen.

2. Avser kostnadsändringen förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden?

Ja. Ordet ”förnödenhet” är lätt ålderdomligt och ska tolkas som alla material eller hjälpmedel som krävs för att utföra entreprenaden kontraktsenligt. Detta innefattar således de varor som ska installeras som en del av entreprenaden (exempelvis vitvaror).

3. Är kostnadsändringen oförutsebar?

Att kostnadsändringen är oförutsebar innebär att entreprenören vid avgivandet av anbudet inte ska haft möjlighet att kalkylera med kostnaden, skatten ska således ha blivit möjlig att förutse först därefter. Vår uppfattning är att det i normalfallet är allt för långtgående att kräva att en entreprenör bevakar liggande lagförslag och i anbudsstadiet förväntas kalkylera på sannolikheten för att lagförslaget kommer att antas av riksdagen i föreslagen form.

Kostnadsändringen torde därför som utgångspunkt vara oförutsebar fram till den tidpunkt då riksdagen fattade beslut om lagens införande, dvs. november 2016.

4. Påverkar kostnadsändringen kostnaden för hela entreprenaden väsentligt?

Det beror på kostnadsändringens storlek i förhållande till kostnaden för hela entreprenaden i varje enskilt projekt. Utgångspunkten för beräkningen är entreprenörens kostnader i projektet, inte den ersättning som ska utges av beställaren (entreprenadsumman).

Punktskatten är enligt 3 § i lagförslaget begränsad till 320 kr per skattepliktig vara, vilket betyder att en typisk bostad (lägenhet) kan påverkas av en kostnadsökning om cirka 2 000 kr (med ett antagande om 6 stycken vitvaror per lägenhet). Denna kostnadsändring ska således ställas i relation till den totala kostnaden för entreprenaden, inte bara den del som påverkas av kostnadsändringen (det går därför inte att bryta ut kategorin ”kök” och ställa kostnadsändringen i relation till kostnaderna för att utrusta köken).

Om entreprenaden består av huvuddelar kan dock kostnadsändringarna ställas i relation till kostnaderna för huvuddelen som påverkas, se AB 04/ABT 06 kap. 6 § 24.

Någon vägledning avseende vad som är en ”väsentlig” påverkan framgår dock inte av bestämmelsen. Om den nya skatten medför en kostnadsändring som väsentligt påverkar entreprenörens kostnader i projektet måste därför avgöras i det enskilda fallet.

Sammanfattning av AB 04/ABT 06 och kostnadsändringar

Sammanfattningsvis kan en prisjustering enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3 bli aktuell i pågående projekt som påverkas av den nya skatten. För att bestämmelsen ska kunna tillämpas krävs dock att kostnaden för entreprenaden påverkas väsentligt, en fråga som får bedömas i respektive projekt.

Värt att notera är att ABM 07 punkten 28 innehåller en motsvarighet till AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3. Enligt ABM 07 är det dock tillräckligt att kostnadsändringen väsentligen påverkar hela kostnaden för varan, den behöver således inte inverka på hela kostnaden för leveransen.

Väsentlighetskriteriet bör därför vara lättare att uppnå med tillämpning av ABM 07 varför leverantören kan ha rätt till en prisjustering även om inte entreprenören har en motsvarande rätt i förhållande till sin beställare.

Den här texten ska inte ses som juridisk rådgivning, utan har upprättats i informationssyfte.