>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A) Venture Capital

21 mars 2019 · Artikel

10 tips vid företagsförvärv

Är du på väg att köpa eller sälja ett företag? Läs då först dessa 10 viktiga tips som hjälper dig på vägen till en lyckad företagsöverlåtelse eller förvärv. 

1. Ställ krav på oberoende

Ställ krav på att dina rådgivare är oberoende, det vill säga att de inte har kopplingar till verksamheten som säljs, motparten eller en konkurrerande budgivare.

2. Sätt ramar för rådgivare

Diskutera igenom ramarna för rådgivarnas insatser, inklusive uppdragets mål, omfattning och kostnader, innan uppdraget påbörjas.

3. Bestäm en förvärvsstruktur 

Bestäm dig tidigt för en lämplig förvärvsstruktur. Ändringar i ett sent skede, exempelvis från förvärv av aktier till förvärv av rörelsens tillgångar, kan göra processen avsevärt dyrare.

4. Förstå grundläggande förutsättningar

Skaffa dig tidigt en förståelse för motpartens grundläggande förutsättningar för affären.

5. Kommunicera bakgrundsinfo

Ge hela arbetsgruppen, både egna medarbetare och rådgivare, bakgrundsinformation i början av processen. Upprätthåll därefter en löpande kommunikation inom arbetsgruppen under arbetets gång, så att samtliga inblandade har en relevant helhetsbild. Dra även nytta av gruppens samlade erfarenhet och expertis.

6. Klargör syftet med due dilligence 

Klargör syftet med en due dilligence-undersökning. Säkerställ därefter att undersökningen utförs och rapporteras på ett sätt som ger ditt företag maximal nytta.

7. Ställ krav på kompetens hos rådgivare

Ställ krav på att dina rådgivare använder medarbetare med rätt erfarenhet och inriktning, både vad gäller kompetens och branschkunskap.

8. Sök lösningar i förhandlingar

Sök lösningar i förhandlingarna – inte låsningar. Lyssna på motparten och försök att förstå varför han eller hon intar en viss förhandlingsposition. Använd därefter dina rådgivare för att finna lösningar som tillgodoser båda parternas intressen.

9. Köp ej i befintligt skick

Som köpare bör du i de flesta fall inte acceptera att ett företag säljs i befintligt skick. Kräv istället sedvanliga garantier i förhållande till vad som framkommer under förhandlingarna och i samband med due dilligence-undersökningen.

10. Beakta att lojaliteten förflyttas

Tänk på att lojaliteten hos ledningen i den verksamhet som säljs gradvis förflyttas från säljaren till köparen under säljprocessens gång. Detta förhållande måste beaktas under säljprocessen och vid utformningen av avtalsdokumentation.