AI på EU-nivå, otillbörliga handelsmetoder och integritetsfrågor

immaterialrätter integritet

När tekniken utvecklas kommer ibland oanade möjligheter – och ibland oanade skyldigheter. Inför det kommande året bjuder vi därför på tre spaningar inom områden vi ser är extra viktiga att hålla koll på under det kommande året. 

Frågor relaterade till användandet av AI får översyn på EU-nivå

Användandet av IT- system aktualiserar alltid ansvarsfrågor. Även om ansvarsfrågor självklart inte är unika för just IT-rätten vill vi påstå att teknikutvecklingen löpande sätter juridiken på prov. En framtidsspaning från vår IT-grupp är därför att regelverket avseende användandet av olika former av ”artificiell intelligens” (AI) kommer att förändras. 

På EU-nivå prasslas det redan i vassen. EU-kommissionen har släppt en s.k. vitbok – ett dokument där kommande lagförslag med konkreta åtgärder presenteras – på området (Om artificiell intelligens – en EU-strategi för spetskompetens och förtroende).Utöver frågan om vad som faller in under AI-begreppet kommer intressanta ansvarsfrågor regleras. Det ser vi kan leda till högre krav på den som står inför att skaffa ett nytt system. För att inte drabbas av oanade konsekvenser skadar det inte att redan nu vara uppmärksam om ni köper in nya system! 

Den nya lagstiftningen om otillbörliga handelsmetoder kommer få genomslag

I Sverige trädde en ny lag i kraft per den 1 november 2021 – lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Därmed finns numera nya bestämmelser som explicit syftar till att skydda leverantörer mot köpares otillbörliga handelsmetoder vid försäljning av jordbruks- och/eller livsmedelsprodukter. Det ska dock understrykas att det krävs att köparen antingen är en myndighet eller har en viss årsomsättning för att lagen ska vara tillämplig.    

Genom lagen har såväl en ”svart-” som ”grålista” introducerats. I korthet förbjuder svartlistan uttryckligen användandet av vissa avtalsvillkor (bl.a. begränsas möjligheten att betala senare än 30 dagar avsevärt), medan grålistan kräver uttrycklig förhandling (i förhand) om de villkor som listan innefattar för att vara giltiga. Konkurrensverket utgör tillsynsmyndighet i Sverige. 

Framöver är det troligt att vi kommer se mer tillsyn på området; såväl producenter som köpare av jordbruks- och livsmedelsproducenter bör hålla sig informerade.         

GDPR och integritetsfrågor i allmänhet – här för att stanna

En sista spaning från vår sida att GDPR fortsatt kommer att vara högaktuell lagstiftning framgent. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – som i Sverige är tillsynsmyndighet för integritetsfrågor såsom kamerabevakning och GDPR – har återkommande fått ökade anslag de senaste åren. 

Granskningar och sanktionsavgiftsbeslut lär öka framåt, inte minst då såväl EU-domstolen som nationella domstolar kommer att hantera överklaganden av IMYs (och andra europeiska tillsynsmyndigheters) beslut. Den som löpande arbetar och är uppmärksam inom de här frågorna går bättre rustad in i framtiden – GDPR och integritetsfrågor är här för att stanna!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

David Klose

Advokat/Partner

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner
Anställdas personuppgifter GDPR
Artiklar

GDPR-säkra ert nästa hållbarhetsprojekt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en tillsyn av ett bussbolag efter klagomål från fackförbundet. Bussbolaget har övervakat busschaufförernas körbeteende i syfte att uppnå ett mer miljömedvetet

Läs mer »
miljöcertifiering av byggnader
Artikel - Bygg och Fastighet

Miljöcertifiering av entreprenader

Hållbarhetsarbete i byggbranschen  De senaste årens ökade fokus på hållbar utveckling har satt sin prägel även på byggbranschen. Numera är krav på miljöcertifiering av byggprojekt

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB