Upphandling i spåret av coronaviruset

Alla inköp som upphandlande organisationer genomför ska som regel konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningen. Ibland råder emellertid förutsättningar som innebär att det inte är möjlighet att genomföra annonserade upphandlingsförfaranden. Det är dock av vikt att en upphandlande organisation i varje enskilt fall avgör om det föreligger omständigheter som tillåter att exempelvis ändra i ett befintligt avtal eller […]

Coronaviruset COVID-19 och byggprojekt – En checklista för byggherrar/beställare och entreprenörer

De senaste veckorna har en explosionsartad spridning skett av det s.k. coronaviruset COVID-19 och sjukdomen klassas i dagsläget som en pandemi. Samhällets insatser för att hålla nere utbredningen av spridningen har redan fått stora effekter, inte minst för företag. Även byggbranschen påverkas. Såväl byggherrar/beställare som entreprenörer behöver överväga hur deras verksamheter påverkas av coronaviruset och […]

Hjälper force majeure-klausuler mot coronaviruset?

Kan man åberopa en force majeure-klausul i ett avtal om man är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av coronaviruset? Det beror bland annat på hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller på avtalet. Allmänt kan man dock säga att en pandemi typiskt sett kan vara en sådan oförutsedd händelse som […]

Nya bestämmelser om korttidsarbete

I samband med Corona-virusets påverkan på samhällsekonomin och enskilda företag föreslår Regeringen en utveckling av bestämmelserna om korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ner i arbetstid och lön – och att kostnaden delas av arbetstagaren, arbetsgivaren och staten. Den nuvarande lagen om korttidsarbete kom till under 2013 i syfte att ge tidsbegränsat ekonomiskt stöd […]