Får man klaga när någon annan betalar?

Högsta domstolen (HD) prövade under 2018 ifall en klagande part som har del i en skuld med solidariskt betalningsansvar saknar klagointresse i en situation där medparten redan har betalat skulden. Avgörandet är av intresse då det belyser en tidigare obesvarad fråga om vilken betydelse klagandens möjliga regressansvar har för dennes klagointresse.  Bakgrund En byggentreprenör hade […]