Avgifter kan enligt ny lag utgå vid överträdelser av Geoblockeringsförordningen

Geoblockeringsförordningen

Sedan den 3 december 2018 är den s.k. Geoblockeringsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2018/302) tillämplig i Sverige. Geoblockeringsförordningen förbjuder omotiverad geoblockering, på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, vid e-handel på den inre marknaden.   Genom Geoblockeringsförordningen förbjuds, i korthet; förfaranden som, av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, innebär […]