Löpande räkning i AB 04/ABT 06 – var går gränsen för timpris?

Något som ofta kan bli föremål för diskussion eller rentav tvist är i vilken utsträckning en entreprenörs kostnader ska omfattas av angivet timpris när ersättning utgår på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04/ ABT 06 kap 6 § 9. Omfattas inte en viss självkostnad av det angivna timpriset kan entreprenören ha rätt att därutöver […]

Underrättelser enligt AB 04 och ABT 06

Enligt AB 04 och ABT 06 har parterna i en rad olika situationer en skyldighet att underrätta motparten om omständigheter som inträffar, denna skyldighet är i vissa fall kopplad till rätten till ersättning på så vis att en underlåtenhet att underrätta motparten kan medföra en förlorad rätt till ersättning för kostnader som uppstår. Det förekommer […]